ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) ถ.ราชมรรคาใน ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร: 0-3424-5330

แฟกซ์: 0-3424-5331