การประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถทำงานตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร ดังนี้

  1. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในองค์กรต่างๆ และหน่วยงานราชการ
  2. ที่ปรึกษาโครงการ
  3. นักวิจัย
  4. นักวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. อาจารย์