ปรัชญา

หลักสูตรนี้มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และทักษะในการนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป