โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 แผน ดังนี้