ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
jarusiripot_c@su.ac.th
034-245330 ext 28622
  • Ph.D, (Chemical and Biological Engineering) Colorado State University, USA (2006)
  • M.ChE. (Chemical Engineering) University of Delaware, USA (1998)
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)
  • วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527)
  • การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
  • พลังงานทดแทน
  • CFD

1.;”>Janejira Panlamlert, Daoroong Sungthong, Nopawan Rattasuk, Chutima Jarusiripot. Methane Oxidation rate in Land Fill Cover Soils-Microcosm studies. 5th International Conference on Environmental Engineering Science and Management, Twin Tower Hotel, Bangkok, 11-13 May 2016.

2.Chutima Jarusiripot. (2014) Removal of reactive dye by adsorption over chemical pretreatment coal based bottom ash. Procedia Chemistry, vol 9. pp. 121-130.

3.กรองทอง กมลสรวงเกษม, สุภาภรณ์ เทิดเทียนวงษ์, อภิชัย เทิดเทียนวงษ์, ชุติมา จารุศิริพจน์. “ การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล.” การประชุมวิชาการด้านพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 1, วิกฤตพลังงานและทางรอดของประเทศไทย, 18-19 กุมภาพันธ์ 2553, ไบเทค, กรุงเทพฯ

4. Chutima Jarusiripot, Simulation of the filament arrangement for the hot filament chemical vapor deposition of the fluorocarbon films, the 15th International Symposium on Transport Phenomena, May 9-13, 2004, Bangkok, Thailand.

5. Chutima Jarusiripot, “Design of a one-dimensional, horizontal flow HFCVD reactor for fluorocarbon film deposition”, 13th Regional Symposium on Chemical Engineering -Advances in Chemical and Biomolecular Engineering, Dec. 3-5, 2006, Singapore.

รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
084 102 มลพิษ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
516 410 เทคโนโลยีสะอาด
516 337 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน
ปริญญาโท
516 542 เทคโนโลยีพลังงาน