ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
dirakrit_5252@hotmail.com
  • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547)
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2538)
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2531)

1. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช. (2555) “CO และ HC ในรถจักรยานยนต์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 วันที่ 25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

2. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช และ เจนจิรา มีแสง. (2557) ประสิทธิภาพของระบบป้องกันฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่หิน จากค่าการตรวจวัดความทึบแสง: กรณีศึกษา ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม หน้า 3033-3040.

3. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช และ พิชัย ศิริสุโขดม. (2557) ปริมาณฝุ่นละอองและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตว์. วารสาร Viridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับเดือน กรกฎาคมสิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม

1. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช. (2558). “CO และ HC ในรถจักรยานยนต์, แหล่งทุน: ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ พ. 2554 (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)

รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
084 102 มลพิษ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
516 330 มลพิษทางอากาศ
516 331 การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
516 332 สภาวะแวดล้อมบรรยากาศ
516 491 สัมมนา
516 492 โครงงานวิจัย
ปริญญาโท
516 600 วิธีดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 660 สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม