ผศ.ดร.นภวรรณ รัตสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
nratasuk@hotmail.com
  • Ph.D (Environmental Science) University of Oklahoma, USA. (2004)
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529)
  • การจัดการขยะ
  • การผลิตกาซชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
  • การประยุกต์ใช้ condense tannin gel ในงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1. Ratasuk N, Boonsaner M, Hawker DW. 2012. Effect of temperature, pH and illumination on abiotic degradation of oxytetracycline in sterilized swine manure. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng.47(11):1687-94

2. Ratasuk, C., Ratanatamskul, C. and family: ‘TH SarabunPSK’, serif;”>Ratasuk, N . 2009. Removal of Haloacetic Acids by Nanofiltration. J. Envi. Sci., 21, 96-100

3. Ratasuk, N and Nanny, M.A. 2007. Characterization and Quantification of Reversible Redox Sites in Humic Substances. Environ. Sci. Technol., 41 (22), 7844-78

4. Chen, L.; Nanny, M.A.; Knappe; D.R.U., Wagner; T.B.; Ratasuk, N. 2004. Chemical characterization and sorption capacity measurements of degraded newsprint from a landfill, Environ. Sci. Technol., 38(13), 3542-3550.

5. Nanny, M.A.; Ratasuk, N. 2002. Characterization and comparison of hydrophobic neutral and hydrophobic acid dissolved organic carbon isolated from three municipal landfill leachate, Wat. Res, 36(6), 1572-1584

รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
084102 มลพิษ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
516190 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
516200 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516202 ระบบโลก
516210 การจัดการขยะมูลฝอย
516211 การวิเคราะห์มูลฝอย
516313 การกู้ทรัพยากรจากมูลฝอยชุมชน
ปริญญาโท
516 600 วิธีดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 610 สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
516 660 สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม