รศ.ดร.กนกพร สว่างแจ้ง

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
Swangjang_k@su.ac.th
  • Ph.D. (Environmental Impact Assessment) Aberystwyth University, UK (2543)
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2532)
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2528)
  • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
  • บริการระบบนิเวศ

1.สิ่งตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปี 2546)

1. บทความวิชาการ

1.1 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1. Swangjang, K. 2015. Soil Carbon and Nitrogen Ratio in Different Land Use. Advances in Environment Research, Volume 87, 36-40.

2. Swangjang, K., 2015. Ecological Impact behind Mega Project Development. International Journal of Environmental Science and Development, 6(8): 620-624.

3. Swangjang, K., Panishkan, K., Nathera, S. and Sungthong, D., 2013. Soil Practices with relation to Soil Fertilities. International Journal of Sciences, 2(22): 1-5

4. Panishkan, K., Swangjang, K., Nathera, S. and Sungthong, D., 2012. Regression Analysis of Humic Acid in Agricultural Tropical Soils. International Journal of Sciences, 1(12): 13 p.

5. Swangjang, K. and Iamaram, V. 2011. Change of Land Use Patterns in the Areas Close to Airport Development Area and Some Implication Factors. Sustainability, 3: 1517-1530. (impact factor 1.077)

6. Swangjang, K. and Iamaram, V. 2011. Ecological Impact Assessment; Conceptual Approach for Better Outcomes. International Journal of Environmental Research, 5(2): 435-446. (impact factor 1.818)

7. Swangjang k., 2008. Thai’s Monitoring Mechanism as a Tool for Pollution Control. Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 5(2): 53-61.

8. T. Chaisomphob ,J. Sa-nguanmanasak. and Swangjang K., 2004. Role of Public Participation in Planning Power Plant Projects in Thailand. Thammasat Int.J.Sc.Tech., 9(1): 67-73.

9. Swangjang K., Wathern, P. and Rochanaburanon, T. 2004. Ecological Issues in Thai Environmental Assessment Scoping Guidance. Impact Assessment and Project Appraisal, 21 (4): 271-282 (SCOPUS)

1.2 วารสารวิชาการระดับชาติ

1. Panishkan, K., Swangjang, K., Sanmanee, N. and Areekijseree, M., 2010. Soil classification based on their chemical composition using principal component analysis. Environment Asia, 3(1): 47-52. (SCOPUS)

2. Areekijseree, M., Sanmanee, N., Panishkan, K., and Swangjang, K., 2009. Microanalysis by SEM-EDX on structure and elemental composition of soils from different agriculture areas in the western region of Thailand. Journal of Microscopy Society of Thailand, 23(1): 152-156.

3. Chaisomphob, T., Sa-nguanmanasak, J. and Swangjang, K., 2004. Role of Public Participation in Planning Power Plant Projects in Thailand. Thammasat Int.J.Sc.Tech., 9(1): 67-73.

2. นำเสนอผลงานและ Proceedings

2.1 ระดับนานาชาติ

1. Swangjang, K., 2017. Human settlement and environmental control mechanism. In 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Science. 18-19 April 2017. Kyoto, Japan (Oral Presentation, Proceedings online: https://doi.org/10.15242/DIRPUB.DIR0417225).

2. Swangjang, K. and Cumkhett, S., 2017. Efficiency of mitigation and monitoring in environmental impact statement. In 6th International Conference on Research in Chemical, Agricultural & Biological Sciences. 27-28 March 2017. Singapore. (Oral Presentation, Proceedings).

3. Swangjang, K. and Bunpraserth, W., 2017. Temperature influencing on carbon and nitrogen ratio in mangrove soil. In 6th International Conference on Research in Chemical, Agricultural & Biological Sciences. 27-28 March 2017. Singapore. (Oral Presentation, Proceedings).

4. Swangjang, K., 2016. Ecological Impact Assessment; the conformance of guidelines and environmental impact statement. In 36th the Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Impact Assessment; Resilience and Sustainability. 11-14 May 2016. Aichi-Nagoya, Japan (Oral Presentation, Proceedings online: www.iaia.org).

5. Swangjang, K. 2015. Carbon Storage in Mangrove Soils and Some Influenced Factors. In 12th International Conference on Natural Science and Environment. 27 September 2015, Zurich Switzerland (Oral Presentation, Proceedings online: www.worldresearch library.org).

6. Chomming, T. and Swangjang, K., 2013. The Use of Multiple Criteria Analysis for Appropriate Environmental Assessment; A Case Study of Offshore Wind Farm Project. In The 2nd EnvironmentAsia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental Change. 15-17 May 2013. Pattaya, Thailand.

7. Panishkan, K., Swangjang, K., Sanmanee, N. and Sungthong, D., 2012. Principal Component Analysis for the Characterisation of Some Soil Properties. In International Conference on Environmental Systems Science and Engineering. 26-31 May 2012, Tokyo, Japan.

8. Swangjang, K., Panishkan, K., Sanmanee, N. and Sungthong, D., 2012. Unsustainability in Agricultural Areas. In The 2nd Asian Conference on Sustaibnability, Energy & the Environment 2012. 3-6 May 2012. Osaka, Japan

9. Dangruang, S., Swangjang, K. (2012). Health risk assessment of formaldehyde exposure: a case study of melamine faced board processing industry. In The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 1-2 March 2012, Chiang Mai, Thailand. P. 105-108.

10. Swangjang, K., Panishkan, K., Sungthong, D. and Sanmanee, N., 2011. Land use sustainability in Thai’s Agricultural Areas. In International Symposium on Environment and Natural Resources. 15-17 November, Selangor, Malaysia.

11. Sungthong, D., Swangjang, K., Panishkan, K. and Sanmanee, N., 2011. Relationships between soil cation exchange capacity and soil texture. In International Symposium on Environment and Natural Resources. 15-17 November, Selangor, Malaysia.

12. Swangjang, K., 2010. Looking forward to Strategic Level for Health Impact Assessment. In The b3rd Asia and Pacific Regional Health Impact Assessment. 17-19 November 2010, Otago University, NewZealand.

13. Swangjang, K., 2008. From paddy field to fish farm; the change of bird communities. In Annual Symposium, The British Ecological Society, Birmingham, United Kingdom (Poster presentation)

14. Swangjang, K., Sanmanee, N., Panishkan, K. and Areekijseree, M. 2007. Relationship between humic acid quantity and some properties of agricultural soils in the western part of Thailand. In 11th Nordic-Baltic Symposium, Fuctioning of NOM in the Environment, Finland (Poster presentation)

15. Swangjang, K., Panishkan, K., Sanmanee, N. and Areekijseree, M. 2007. Soil Management Effect on Organic Matter Content; case study from Thailand. In International Symposium on forest soils and ecosystem health, Noosa Australia (Poster presentation, ได้รับรางวัลอันดับ 2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม)(Proceedings)

16. Swangjang, K., 2007. Comparative Landuse Analysis before and during megaproject development . In Regional Conference on Ecological Modelling for sustainable development, Penang Malaysia (Oral presentation) (Proceedings)

17. A. Borisut and Swangjang, K. 2007. Environmental Monitoring of Thai’s development Projects. In Regional Conference on Ecological Modelling for sustainable development, Penang Malaysia (Poster presentation) (Proceedings)

18. Swangjang, K., 2004. Ecological Conceptual Model in Environmental Impact Assessment. In Ecomod Conference, Penang Malaysia (Oral presentation) (Proceedings)

19. Sanmanee, N. Swangjang, K., Areekijseree, M., and Panishkan, K. 2007. Effects of organic matter on Ca, Zn, Pb and Cu in two different groups of agriculutral soils in Thailand. In Humic Substances in Ecosystems 7, 17-21 June, 2007. Bachotek, Poland. P.30

2.2 ระดับชาติ

1. มนัญญา จันทฤาวัฒน์ และ กนกพร สว่างแจ้ง (2559). การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 6. 3 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. หน้า 656-670.

2. อรรพี ทัศนบริสุทธิ์ และ กนกพร สว่างแจ้ง (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชากรในเขตอำเภอเมือง และอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5. 24-25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. หน้า 223-233.

3. ณัฐวรรณ เวชวงศ์วาน และ กนกพร สว่างแจ้ง (2556). ความเต็มใจและความสามารถในการจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2. 26 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร. หน้า 300-309.

4. เบญจา ไพศาลอุดมศิลป์ และ กนกพร สว่างแจ้ง (2554). อิทธิพลของรูปแบบการใช้ที่ดินในกลุ่มพื้นที่เกษตรกรรมต่อดัชนีทางนิเวศของนก. ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 1. 29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร. หน้า 151-159.

5. กนกพร สว่างแจ้ง. 2552. Integration of three dimensions into Strategic Ecological Assessment. งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 9, 2552 (เสนอแบบโปสเตอร์)

6. กนกพร สว่างแจ้ง และนัฐพล สัมมาปราบ. 2551. Housing Project Growth under Environmental Strategies; The case around Suvarnabhumi Airport. งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 8, 2551 (เสนอแบบโปสเตอร์)

7. กนกพร สว่างแจ้ง. 2550. Comparison on Land use and Environmental Monitoring of the Area Connected to Mega Project. งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 7, 2550 (เสนอแบบโปสเตอร์)

8. กนกพร สว่างแจ้ง. 2548.The preliminary study on the appropriate model for ecological assessment in Environmental Impact Assessment. งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 5, 2548(เสนอแบบบรรยาย)

9. กนกพร สว่างแจ้ง. 2547.ประเด็นนิเวศวิทยาในแนวทางการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย. งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 4, 2547(เสนอแบบโปสเตอร์)

10. Sanmanee, N. Suwannaoin, P., and Swangjang, K. 2007. The Investigaion for Determining Correction Factors of Organic Carbon using Walkley-Black Method of Fifteen Agricutural Soils, Thailand. In International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology, 21-24 January, 2007. Khon Kaen, Thailand. p.78

หนังสือ

1. หนังสือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (2540, 2542, 253, 2545) (ISBN 974-08-4677-7)

2. หนังสือ “ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โรงพิมพ์รุ่งเรื่องวิริยะพัฒนา (2547, 2549, 2556) (ISBN 974-9624-53-x)

3. หนังสือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นก้าวหน้า, โรงพิมพ์สุมนพับลิชชิ่ง จำกัด (2551) (ISBN 978-974-641-154-7)

4. หนังสือ “Ecological Impact Assessment; Relationships of Environmental Studies” (ISBN 9783330062764) Published by : LAP Lambert Academic Publishing (2017)

รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
516 380 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอนร่วม)
516 490 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
516 494 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
516 491 สัมมนา (สอนร่วม)
516 492 โครงงานวิจัย (สอนร่วม)
ปริญญาโท
516 661 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นสูง
516 664 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
516 665 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)
516 663 กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน (สอนร่วม)
516 600 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สอนร่วม)