รศ.ดร.กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
gunthare@gmail.com
  • Ph.D. (Environmental Science) Griffith University, Brisbane, Australia (1996)
  • Postgraduate diploma in Environmental Science and Technology (distinction which is fully equivalent to M.Sc.) International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Delft, The Netherlands (1986)
  • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2525)
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2522)
  • การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
  • มลพิษทางน้ำ
  • ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

1. Thongjuy, O., G. Sripongpun and K. Homyog. 2013. Effects of Turmeric powder added in fish feed on color appearance and growth of the blue neon guppies in experimental jars. Poster presentation with proceeding. In the 39th Congress on Science and Technology of Thailand. October 21-23, 2013. At Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand. pp. 837-841.

2. Sawaddiwongchai, I, G. Sripongpun and T. Pewnim. 2013. Removal of cadmium ions from aqueous solutions by sugarcane bagasse modified with sodium hydroxide using ultrasonic radiation assisted. Poster presentation with proceeding. In the 39th Congress on Science and Technology of Thailand. October 21-23, 2013. At Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand. pp. 1077-1083.

3. Thonganan, V., G. Sripongpun, T. Thongsri and T. Pewnim. 2014. Heavy metal analysis in paddy soil by sequential extraction. Poster presentation with proceeding. In the 52th Kasetsart University Annual Conference. February 4-7, 2014. At Wachiranusorn Building, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. pp. 402-409.

4. Kwanchai, N. and G. Sripongpun. 2014. Comparison of the quality of liquid biofertilizer produced by different ratio of material components and different production process. Poster presentation with proceeding. In the 5th International Conference of Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand. April 24-25, 2014. At Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand. pp. 49-59.

5. Sripongpun, G., K. Srisawat and D.W. Hawker. 2016. Annual variations of environmental conditions in naturally ventilated classrooms in a tropical environment: Comparison with proposed guidelines. Silpakorn University Science and Technology, 10 (2): 37-50. (average Thai-Journal Impact Factors for the year 2012-2014 = 0.033)

6. Bunmak, S., G. Sripongpun and N. Ratasuk. 2016. Factors affecting people’s participation in household solid waste source sorting in Prong Madua Subdistrict, Muang District, Nakhon Pathom Province. Journal of Public Health, 46(1): 57-70. (average Thai-Journal Impact Factors for the year 2012-2014 = 0.330)

7. Kitrungloadjanaporn, P., G. Sripongpun and W. Triampo. 2017. Nutrient removal from the effluent of swine slaughterhouse wastewater by Chlorella vulgaris TISTR 8580. International Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engineering (IJAAEE), 4 (1): 28-32. (Scilit Database)

8. Kaewkerd, W. and G. Sripongpun. 2017. Effects of aqueous extract of Leucaena leaves on seed germination and seedling growth of little barnyard grass, sticky rich RD6 and Chinese kale. Poster presentation with proceeding. In the 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science. January 23-25, 2017. At the Art and Cultural Cneter Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty the King, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace, Nakhon Pathom, Thailand. pp. P-51 – P-58

รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
516 201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 202 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 322 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม
516 350 มลพิษทางน้ำ
516 351 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
516 425 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม
516 490 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 490 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 491 สัมมนา
516 493 โครงงานวิจัย
516 500 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ำ
516 501 ปฏิบัติการตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ำ
ปริญญาโท
516 604 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม I
516 605 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม II
516 607 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์และการพิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อม
516 609 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
516 610 สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
516 660 สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
516 690 สัมมนา