รศ.ดร.นัทธีรา สรรมณี

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
Sanmanee_n@su.ac.th
089 449 8529
  • Ph.D. (Environmental Science) University of North Texas, USA (2002)
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
  • เคมีของดินและปุ๋ยหมัก
  • สารฮิวมิกในดินและปุ๋ยหมัก
  • โลหะในสิ่งแวดล้อม
  • เคมีสิ่งแวดล้อมของสารมลพิษ
  • เฟสของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

1. Panishkan, K. Swangjang, K. Sanmanee, N. and Sungthong, D. 2012. Regression analysis of humic acid in agricultural tropical soils. In International Journal of Science. ISSN 2305-3925: 1-13
2. Panishkan K, Swanjang K, Sanmanee N, and Sungthong D. (2012). Principal component analysis for the characterization in the application of some soil properties. World Academy of Science, Engineering and Technology. Issue 65, Tokyo, Japan. pp. 761-763
3. Panishkan, K., Sanmanee, N. and Pramual, S. 2011. Principal component-based modelling approaches for predicting soil organic matter. Thailand Statistician. 9(1): 51-64
4. Panishkan, P., Areekijseree, M., Sanmanee, N., and Swangjang, K. 2010. Soil Classification Based on their Chemical Composition Using Principal Component Analysis. Environment Asia. 3(1): 47-52
5. Sanmanee, N., and Areekijseree, M. 2010. The effects of fulvic acid on copper bioavailability to porcine oviductal epithelial cells. Biological Trace Element Research. 135: 162-173 (June 2010) (IF = 1.013, 2010)
6. Areekijseree, M., Panishkan, K., Sanmanee, N., and Swangjang, K. 2009. Microanalysis by SEM-EDX on structure and elemental composition of soils from different agriculture areas in the western region of Thailand. Journal of Microscopy Society of Thailand. 23(1): 152-156
7. Pramual, S., Panishkan, K., and Sanmanee, N. 2009. Multiple Linear Regression and Artificial Neural Networks Based On Principal Components to Predict Soil Organic Matter. Sripatum Review of Science and Technology. 1(1): 79-87
8. Sanmanee, N. and Suwannaoin, P. 2009. Investigation of Organic Carbon Using Rapid Dichromate Oxidation in Comparison with Dry Combustion Techniques among Three Groups of Two Different Sizes of Soils. Environment Asia 2(2): 11-14
9. Sanmanee, N. and Areekijseree, M. 2009. In vitro toxicology assessment of cadmium bioavailability on primary porcine oviductal epithelial cells. In Environ. Toxicol. Phamacol. Vol 27. (Jan 2009) p. 84-89 (IF = 1.281, 2009)
10. Sanmanee, N., Swanjang, K, Panishkan, K., and Areekijseree, M. 2008. The study of humus advantage on Thai agriculture. Agriculture Journal. 32(5): 247-249
11. Sanmanee, N., Swangjang, K., Areekijseree, M., and Panishkan, K. 2007. Effect of organic matter on Ca, Zn, Pb, and Cu content in two different groups of agricultural soils in Thailand. Humic Substances in Ecosystems 7. Polish Humic Substances Society and Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland, p.165-168

รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
516 320 เคมีสิ่งแวดล้อม
516 423 โลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม
516 424 ปฏิบัติการโลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม
516 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 491 สัมมนา
516 493 โครงงานวิจัย
ปริญญาโท
516 600 วิธีดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 603 หลักการของเคมีสิ่งแวดล้อม
516 604 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม I
516 605 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม II
516 611 เคมีสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
516 690 สัมมนา
516 700 เคมีสิ่งแวดล้อมของสารมลพิษอินทรีย์
516 693 วิทยานิพนธ์