รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
porntipsridang999@gmail.com
  • D. Eng (Chemical Engineering) University of Montpellier II, France (2003)
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540)
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537)
  • เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำทิ้งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
  • เทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อการนำกลับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า
  • การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสะอาด

International journal publication (peer review an/or impact factor)

1. Thongmak, N., P.Sridang, U.Puetpaiboonand, M. Heran, G. Lesage, A. Grasmick. 2016. Performance of a submerged anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) for latex serum treatment. Desalination and Water Treatment, 57 August: 20694-20706. (In ISI/Web of Science Database)

2. Thongmak, N., P.Sridang, U.Puetpaiboonand A. Grasmick. 2015. Concentration of field and skim latex by microfiltration-membrane fouling and biochemicalmethane potential of serum. Environmental Technology 36(19): 2459 -2467. (In ISI/Web of Science Database)

3. Annop, S., P.Sridang, U. Puetpaiboon and A. Grasmick. 2014. Effect of solids retentiontime on membrane fouling intensity in two-stage submerged anaerobic membrane bioreactor treating palm oil mill effluent. Environmental Technology 35(20): 2634-2642. (In ISI/ Scopus Database)

4. Annop, S., P.Sridang, U. Puetpaiboon and A. Grasmick. (2014). Influence of relaxationfrequency on membrane fouling control in submerged anaerobic membranebioreactor (SAnMBR), Desalination and Water Treatment 52(22-24): 4102-4110. (In (In ISI/Web of Science/Scopus Database)

5. Sridang, P., N. Thongmak, S. Danteravanich and A. Grasmick. 2012. Stability of skim latex suspension and rubber content recovery by microfiltrationprocess: operating conditions and fouling characteristics. Desalination and Water Treatment 45(1-3): 70-78. (In (In ISI/Web of Science/Scopus Database)

National journal publication/International Proceeding (peer review)

1. Thongmak N. and Sridang, P. 2016. Effect of temperature on field latex preservation and potential of membrane fouling from latex serum. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University 3(5) September-October:128-138. (In TCI Database)

2. Sridang, P., J. Lobos and J. Kaiman. 2012. Effect of the sludge recirculation rate on the performance of a two-stage anoxic-submergedMembrane bioreactor (ASMBR) for the treatment of seafood wastewater. The Journal of Industrial Technology 8(3): 28-39. (In TCI Database)

3. Thongmak, N., P. Sridang and S. Danteravanich. 2012. Effect of chemical conditioning on fouling potential during microfiltration of skim latex suspension. Thai Environmental Engineering Journal Special Volume:41-45. (In TCI Database)

4. Wongsawan, C., P. Sridang and D. Sungthong. 2016. Performance of UASB treating noodle and rice vermicelli wastewater, pp. 3-4. InProceedings of the 5th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management. May 11-13 May 2016, Bangkok, Thailand.

 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม Research project (Selected with full report completed)

1. Sridang, P., Sub-project 4: Application of Membrane Technology for Latex Industry under Fundamental Study, Industrial and Environmental Application of Membrane Technology Phase II, Funding agency: The Thailand Research Fund (TRF) (TRF Senior Research Scholar Grant), 2010.

2. Sridang, P., Research for Ph.D. Programme#11, Funding agency: The Royal Golden Jubilee (RGJ), The Thailand Research Fund (TRF), 2010.

ตำรา หนังสือ

1. พรทิพย์ ศรีแดง. 2555. ชีววิทยาและจุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.

รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
516 351 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
516 451 การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ
516 455 การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และการปรับน้ำมาใช้
516 491 สัมมนา
516 493 โครงงาน
ปริญญาโท
516 600 วิธีดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
516 690 สัมมนา
516 604 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม I
516 605 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม II
516 638 เทคโนโลยีน้ำเสียและการจัดการ
516 541 เทคโนโลยีสะอาด